سیستم نوین آموزش زبان استاد مرتضی فتاح شادمان توانسته است طی 10 سال گذشته زبان آموزان بسیاری را چه درکلاسهای خصوصی و چه در کلاسهای عمومی در شرکتها و موسسات با کارگیری از مجموعه های آموزشی انحصاری خود آموزش داده و همچنین با رضایت زبان آموزان مواجه گردیده است. لذا از تمامی شرکتها و موسسات دولتی و غیر        دولتی جهت برگزاری کلاسهای ویژه مدیران  و کارمندان دعوت به عمل می آورد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>