سیستم نوین آموزش زبان استاد مرتضی فتاح شادمان توانسته است طی 10 سال گذشته زبان آموزان بسیاری را چه درکلاسهای خصوصی و چه در کلاسهای عمومی در شرکتها و موسسات با کارگیری از مجموعه های آموزشی انحصاری خود آموزش داده و همچنین با رضایت زبان آموزان مواجه گردیده است. لذا از تمامی شرکتها و موسسات […]

Read More →